Skip to content
Menu

OZ PÁN OBČAN ZAKLADÁ CELOSLOVENSKÝ OBČIANSKY SNEM SR A OBČIANSKE SNEMY PO REGIÓNOCH

Krízu súčasného kapitalizmu už nedokáže riešiť žiadna politická strana na Slovensku a vo svete!

Hlavné ciele občianskych snemov

Na celoslovenskej úrovni bude občiansky snem obsadený tými najlepšími lídrami zdola, z jednotlivých občianskych snemov obcí a miest. Cieľom občianskych snemov bude evolučná zmena spoločenského systému s novými orgánmi štátu.

Zloženie orgánov štátu s kontrolnou mocou bude nasledovné:

  1. Národná rada SR s  dvojkomorovým systémom, kde Horná komora bude na občianskom princípe a Dolná komora na princípe politických strán;
  2. Vytvorenie nového orgánu Celoslovenský občiansky snem Pán Občan;
  3. Ostatné orgány navrhujeme ponechať v súčasnej podobe;
  4. V systéme štátu presadíme vytvorenie štvrtej moci a to kontrolnej moci, ktorú uplatníme v novej štruktúre štátu a verejnej správe, s podielom Pána Občana na moci.

V štruktúre budovania občianskych snemov, bude základ postavený na občianskych snemoch Pán Občan v obciach a mestách, čím konečne naplníme bod Ústavy SR čl. 2 ods.1, citujeme: „ Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.

Hľadajme spoločné východiská

Hľadajme spoločné východiská

ako odstrániť zlé hospodárenie štátu, s nefunkčným Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR), s lepšou vymožiteľnosťou práva.

Máme záujem budovať a žiť v krajine bez bezdomovcov, nezamestnaných, chudobných, korupčníkov a NESPRAVODLIVOSTI. Začali sme odhaľovať, pomenovávať

Nespravodlivosť páchanú na väčšine ľudí doma, v zahraničí a na celom svete. Odstrániť ju môžeme len zomknutím väčšiny ľudí s účinnými novými nástrojmi, princípmi, s novým orgánom CSOS – PO a HK NR SR, Ústavou SR a legislatívou.

Najväčšou nespravodlivosťou v súčasnej spoločnosti, dobe je vykorisťovanie človeka človekom, väčšie a väčšie prisvojovanie si nadpráce človeka modernými Oligarchami, ktorým pomáha liberalizmus a neoliberalizmus v podobe nadnárodných spoločnosti – korporácií aj za pomoci

Globalizácie sveta a súčasné vlády spojené s oligarchami, čo priamo urýchľuje rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

Chceme spoločenskú zmenu

Chceme spoločenskú zmenu

ktorá v zmysle Ústavy SR prenesie časť súčasnej a budúcej MOCI politických strán, do rúk všetkých občanov SR (bez rozdielu zamestnania, rasy, náboženského vyznania atd.).

Využime práva Ústavy SR, sa zhromažďovať za lepšiu budúcnosť, zabezpečme sfunkčnenie referenda, ktoré rozhodne vytvorenie CSOS a HK. Chceme budúcnosť v MIERI doma a na celom svete, na celej planéte ZEM.

Zmena nastane len vtedy, ak zmeníme súčasný hierarchický („pyramídový“) systém „riadenia“, založený na nespravodlivosti a nedôvere, na čiastočne horizontálny (hierarchický) a spravodlivejší systém vzájomnej „spolupráce a konsenzu“, založený na vzájomnej dôvere, bez delenia občanov na ľavicu, pravicu, proruský, či proamerický medzi nimi nie je rozdiel, za všetkým je človek = Pán Občan – je len dobrý alebo zlý človek, či už je veriaci alebo neveriaci.

Každý svojprávny človek v produktívnom veku si zaslúži dôstojnú prácu. Každý človek bez rozdielu, si zaslúži dôstojný život.