Skip to content
Menu

Vízia OS PO postavená na šťastí človeka.

Šťastie sa vo všeobecnosti definuje, ako stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom, ako blaho, ktoré pociťujeme v  radosti. Môžeme povedať, že je to taký vnútorný stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského života. Môže vystupovať ako najvyššie dobro, ktorého dosiahnutie je možné prostredníctvom úspechu, moci, zdravia, lásky, sebarealizácie a pod. A na takomto šťastí buduje OZ Pán Občan Víziu  novej občianskej spoločnosti pre každého človeka, v mieri, s podielom Občana na Moci.

Filozof Démokritos hovorí o šťastí nasledovné. Každý nosí v sebe a vo svojom srdci svoje šťastie a sám je tvorcom svojej biedy, čo závisí od toho, či je verný, alebo či sa spreneveril svojim povinnostiam. Len dobro sa stotožňuje s pravdou a len ono je spoločným cieľom všetkých ľudí, kým potešenie nachádza každý v inom. Teda šťastie je v človeku samom a v okolitom svete. V tomto svete človek tvorí spoločnosť ako súhrn ľudských atómov a len v nej môže realizovať svoje snahy po šťastí, ak ho hľadá v harmónii s každou sebe podobnou jednotkou a v zhode s cieľmi celého ľudstva. 

Naša spoločnosť ochorela, lebo sa spreneverila svojim povinnostiam. Ľudia sa prestali zaujímať jeden o druhého a žijú sebeckým životom. Nevšímajú si nespravodlivosť a biedu okolo seba. Nástrojom na prežitie tu na zemi sa stala mamona a bohatstvo. Nikdy ľudia nežili v takom blahobyte, ale v takej duchovnej chudobe ako dnes! A preto sa pojem šťastie stal pojmom relatívnym, ako aj spravodlivosť. Pre každého je šťastím niečo iné. 

OZ Pán občan postavil svoju Víziu novej občianskej spoločnosti na všeobecnom šťastí priblížení sa k idei dobra pre každého človeka, v mieri, s podielom Občana na Moci. Čo to znamená? Nič zložité. Vždy začnime od seba! Buďme príkladom! Pomáhajme si navzájom! Prestaňme sa povyšovať! Buďme pokorní v srdci! Prestaňme s vykorisťovaním človeka človekom! Postavme sa voči vykorisťovaniu nadnárodnými spoločnosťami! Prestaňme porušovať ľudské práva a zákony! Zákony nech platia pre všetkých rovnako!

Ľudské šťastie nespočíva v bohatstve, ako si poniektorí myslia, je to matéria, ktorá je pominuteľná. Oveľa šťastnejších ľudí je chudobných, lebo majú okolo seba milujúcu rodinu a to j to skutočné šťastie, ktoré je trvalé.  

Takéto skutočné šťastie odstraňovaním nespravodlivosti v spoločnosti Vám ponúkame my členovia OZ Pán Občan, ktoré budujeme zakladaním občianskych snemov. Spoločne chceme tento nový občiansky systém vybudovať pre blaho, spokojnosť a šťastie človeka tu na zemi. 

Ak chcete byť zdravo šťastní, tak sa pridajte k nám. Budujeme novú zdravú spoločnosť pre každého človeka, v mieri, s podielom Občana na Moci. Inej cesty už niet. Ak nenapravíme chyby, ktoré sme tu napáchali, tak nám hrozí zánik spoločnosti. Nič netrvá večne. A preto spolupracujme spoločne na projekte, ktorý odstráni nespravodlivosť a nastolí pokojný život na planéte Zem v šťastí a slobode. 

Vízia OS PO postavená na šťastí človeka.
Vízia OS PO postavená na šťastí človeka.

OBČIANSKY SNEM

OZ Pán Občan zakladá celoslovenský občiansky snem SR a občianske snemy po regiónoch