Skip to content
Menu

Výzva k zakladaniu Občianskych snemov!

Priatelia, systém politických strán a hnutí – koalície a opozície na Slovensku ZLYHÁVA !!!  Podľa ústavy SR občania môžu vykonávať svoju MOC volených zástupcov alebo PRIAMO. My občania Slovenska, chceme väčší podiel na moci v Štáte a verejnej správe.

Článok 2 Ústavy SR:  Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Našim cieľom v OZ Pán Občan (OZ – PO) je doplnenie do Štátnej a verejnej správy, orgány Celoslovenský občiansky snem – pán Občan (CSOS – PO) a Horná komora (HK), a Dolná komora (DK) v NR SR, ako nové orgány štátnej MOCI s posilnením demokratického prvku občana – v Novej Občianskej spoločnosti pre každého človeka, v mieri, s PODIELOM OBČANA na MOCI. Pre Udržateľný rozvoj Človeka na Slovensku s doplnením štvrtej MOCI – Kontrolná MOC Štáte a verejnej správe = Polopriama demokracia (PPD).

Hľadajme v každej obci SR – KOORDINÁTOROV, pre vznik Občianskych snemov – Pán Občan  (OS – PO) .

,,CELOSLOVENSKÝ OBČIANSKY SNEM – Pán Občan, patriaci občanom“. Zakladajme Občianske snemy – Pán Občan   (OS – PO)  bez rozlišovania politických strán a hnutí, združení, náboženstiev, veriaci či neveriaci a rasy vo všetkých obciach na Slovensku, v dedinách, mestách, pri verejných inštitúciách, na pracoviskách, na sídliskách, v obytných častiach, štvrtiach a v budúcnosti aj v školách. 

Hľadajme spoločné východiská

ako odstrániť zlé hospodárenie štátu, s funkčným Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR), s lepšou vymožiteľnosťou práva.

Máme záujem budovať a žiť v krajine bez bezdomovcov, nezamestnaných, chudobných, korupčníkov a NESPRAVODLIVOSTI. Začali sme odhaľovať, pomenovávať nespravodlivosť, navrhovať riešenia k odstráneniu, v určenom termíne.

Nespravodlivosť páchanú na väčšine ľudí doma, v zahraničí a na celom svete. Odstrániť ju môžeme len zomknutím väčšiny ľudí s účinnými novými nástrojmi, princípmi (SLOBODA, ROVNOSŤ, BRATSTVO), s novými orgánmi  v štáte  CSOS – PO,  HK NR SR a Kontrolnou MOCOU s novou Ústavou SR a legislatívou.

Najväčšou nespravodlivosťou v súčasnej spoločnosti, dobe je vykorisťovanie človeka človekom a nadnárodné vykorisťovanie Slovenského národa nadnárodnými spoločnosťami. Väčšie a väčšie prisvojovanie si nadpráce človeka modernými technológiami, domácimi a zahraničnými Oligarchami, ktorým pomáha liberalizmus a neoliberalizmus v podobe nadnárodných spoločnosti – korporácií aj za pomoci štátnych zastupiteľstiev.

Globalizácia sveta a súčasné vlády spojené s oligarchami  priamo urýchľujú rozdiely medzi bohatými a chudobnými.

Chceme spoločenskú zmenu

ktorá v zmysle Ústavy SR prenesie časť súčasnej a budúcej MOCI politických strán, do rúk všetkých občanov SR (bez rozdielu zamestnania, rasy, náboženského vyznania atd.), s vyššou kontrolou 24 h. denne, 365 dní v roku.

Využime práva Ústavy SR, sa zhromažďovať za lepšiu budúcnosť, zabezpečme sfunkčnenie referenda, ktoré rozhodne vytvorenie CSOS,  HK a DK v NR SR  a Kontrolnú MOC. Chceme budúcnosť bez vykorisťovania človeka človekom a bez nadnárodného vykorisťovania národov doma a vo svete, v MIERI, šťastí Človeka  doma a na celom svete, na celej planéte ZEM.

Zmena nastane len vtedy, ak zmeníme súčasný hierarchický („pyramídový“) systém „riadenia“, založený na nespravodlivosti a nedôvere, na čiastočne horizontálny (hierarchický) a spravodlivejší systém vzájomnej „spolupráce a konsenzu“, založený na vzájomnej dôvere, bez delenia občanov na ľavicu, pravicu, proruský, či proamerický medzi nimi nie je rozdiel, za všetkým je Človek = Pán Občan – je len dobrý alebo zlý človek, či už je veriaci alebo neveriaci.

Každý svojprávny človek v produktívnom veku si zaslúži dôstojnú prácu. Každý človek bez rozdielu, si zaslúži dôstojný život, v šťastí . 

Výzva k zakladaniu Občianskych snemov!
Výzva k zakladaniu Občianskych snemov!

OBČIANSKY SNEM

OZ Pán Občan zakladá celoslovenský občiansky snem SR a občianske snemy po regiónoch